Huyện Ngọc Lặc quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Đăng ngày 07 - 01 - 2019
100%

Năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự giúp đỡ của các Sở, Ban Ngành cấp tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Cấp ủy, Chính quyền, sự nổ lực của các ngành, đoàn thể và Nhân dân, nên kinh tế, xã hội của huyện tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Trong 22 chỉ tiêu chủ yếu có 20 chỉ tiêu đạt và vượt mức kế hoạch. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 14,4%; Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp có chuyển biến tích cực, năng xuất lúa cao nhất từ trước đến nay; xây dựng Nông tôn mới có chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn và đời sống nhân dân thay đổi; sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, tăng 16,4% so với năm 2017; các ngành dịch vụ có bước phát triển khá, tổng mức bán lẻ hang hóa và doanh thu dịch vụ tăng 16,7%, vượt 3,5% kế hoạch, giá trị hang hóa xuất khẩu gấp 1,95 lần so với năm 2017; Thu ngân sách nhà nước tại địa bàn (không bao gồm tiền sử dụng đất) vượt 45,2% so với dự toán được giao; công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, giảm 5,73%. Những kết quả đã đạt được trong năm 2018 là tiền đề quan trọng cho việc thự hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của huyện năm 2019.

          Với mục tiêu, tập trung tháo gỡ khó khăn tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cương các hoạt động kêu gọi đầu tư, huy động tối đa vốn cho đầu tư phát triển, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt từ 14,3% trở lên. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Về kinh tế:

          - Tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đạt 14,3%; trong đó: Nông, Lâm, Thủy sản tăng 6,1%; Công nghiệp – Xây dựng tăng 15,4%; Dịch vụ - Thương mại tăng 18,4%.

          - Cơ cấu các ngành kinh tế: Nông, Lâm, Thủy sản chiếm 31,9%; Công nghiệp – Xây dựng chiếm 21,9%; Dịch vụ - Thương mại chiếm 46,2%.

          - Thu nhập bình quân đầu người đạt 36,0 triệu đồng.

          - Sản lượng lương thực 60 nghìn tấn.

          - Trồng rừng mới 700 ha.

          - Tổng huy động vốn đầu tư phát triển 1.746 tỷ đồng

          - Thu NSNN tại địa bàn (không bao gồm tiền đấu giá QSD đất) 42 tỷ đồng.

          - Thành lập mới 70 doanh nghiệp.

2. Về xã hội:

          - Tốc độ tăng dân số 1,0%.

          - Giải quyết việc làm mới cho 1.950 lao động (xuất khẩu 300 lao động).

          - Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 39,5%.

          - Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,8% (giảm 1.323 hộ).

          - Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế 77,3% (tăng thêm 02 xã)

          - Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 95,5%.

          - Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 55,4% (tăng them 4 trường).

          - Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 16,4%.

3. Về Môi trường:

          - Tỷ lệ che phủ rừng đạt 39,0%

          - Tỷ lệ dân số Nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh 89,0%.

4. Về xây dựng Nông thôn mới:

          - Có thêm 2 xã và 10 thôn được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới.

5. Về an ninh trật tự:

          - Thôn phố đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự 80,0%.

Thế nước đang lên, vận hội đang thịnh, “Có Đảng vững chèo lái, Nhân dân đồng tâm, hiệp lực, cần cù sáng tạo”. huyện Ngọc Lặc, Với quyết tâm cao độ, phấn đấu hoàn thành và hoàn vượt mức các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2019.

<

Tin mới nhất

Hướng phát triển mới từ mô hình trồng dưa Kim Hoàng hậu.(18/06/2019 6:41 SA)

Công ty TNHH vật liệu xây dựng không nung Ngọc Lặc, Thanh Hoá song hành giữa phát triển và tạo...(18/06/2019 6:36 SA)

Hội Nông dân huyện Ngọc Lặc nhiều hoạt động giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo(17/06/2019 2:41 CH)

Thành lập Hợp tác xã nuôi dê Cao Ngọc(17/06/2019 2:35 CH)

“Tổ hợp tác chăn nuôi Dê Cao Ngọc” thương hiệu có sức lan tỏa, nâng cao thu nhập cho người dân.(17/06/2019 2:15 CH)

Công ty TNHH MTV Sông Chu chi nhánh Ngọc Lặc chủ động cung cấp nước cho vụ thu mùa năm 2019(13/06/2019 8:56 CH)

Gương điển hình tiên triến vùng đồng bào dân tộc thiểu số(13/06/2019 8:50 CH)

°