Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Hội nghị trực tuyến: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết số 03 của bộ chính trị và các kết luận của Ban bí thư Trung ương Đảng khoá XII.

Đăng ngày 13 - 08 - 2019
100%

Ngày 12/8/2019, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Hội nghị từ đầu cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa đến 70 điểm cầu trong toàn tỉnh với gần 7.000 đại biểu tham dự. Đồng chí: Trịnh Văn Chiến- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khai mạc và chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Ngọc lặc đồng chí: Ngô Tiến Ngọc- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu huyện Ngọc Lặc

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt nội dung của Nghị quyết Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết Luận số 53 KL/TW ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạnh xã hội và kế hoạch hành động của BTV Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Thị Thìn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh truyền đạt Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới; Kết Luận số 52 KL/TW ngày 30/5/2019 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và các kế hoạch hành động của BTV Tỉnh ủy

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh truyền đạt Kế luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và kế hoạch hành động của BTV Tỉnh ủy

Đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh truyền đạt Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và kế hoạch hành động của BTV Tỉnh ủy

Đồng chí Võ Duy Sang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban nội Chính Tỉnh ủy truyền đạt Nghị quyết số 33-Q/W ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và kế hoạch hành động của BTV Tỉnh ủy.

Thông qua hội nghị nhằm quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của 2 Nghị quyết, 1 Chỉ thị và 5 Kết Luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương để cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong từng Nghị quyết, Chỉ thị. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa triển khai tổ chức thực hiện trong từng Cấp ủy, tổ chức đảng đảm bảo sáng tạo phù hợp đúng với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của từng cơ quan đơn vị và chức trách nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

<

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh- thành triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng chống dịch bệnh...(27/02/2020 9:54 SA)

Đảng bộ xã Kiên Thọ sớm hoàn thành đại hội chi bộ(24/02/2020 4:08 CH)

Đảng bộ xã Minh Sơn lãnh đạo tốt việc tổ chức Đại hội Chi bộ(21/02/2020 4:13 CH)

Hội nghị UBND huyện kỳ tháng 2/2020(20/02/2020 7:43 SA)

Hội nghị trực tuyến với 27 điểm cầu huyện, thị, thành phố về tình hình dịch bệnh do virus Corona...(17/02/2020 3:51 CH)

Giao ban công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025(14/02/2020 4:23 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền kiểm tra công tác phòng, chống dịch do vi rút nCoV tại...(05/02/2020 3:26 CH)

°