Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đại hội Đại biểu xã Ngọc Liên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng ngày 22 - 05 - 2020
100%

Trong 2 ngày 18 và 19/5/2020, Đảng bộ xã Ngọc Liên đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phạm Công Cúc- Ủy viên BTV, PCT UBND huyện; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng huyện ủy và 124 đại biểu đại diện cho đảng viên trong Đảng bộ.

Đ/c Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Với chủ đề: tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, huy động tối đa các nguồn lực, tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội phấn đấu xây dựng Ngọc Liên sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao, đại hội đại biểu xã Ngọc Liên sau một thời gian làm việc đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận vào báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XX tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ngọc Liên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Báo cáo nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Ngọc Liên bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XX có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện và các phòng, ban, ngành cấp huyện; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã nhà đã tranh thủ những thuận lợi, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, quy mô nền kinh tế của xã cơ bản tăng cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, văn hoá - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ, công tác bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hoá được tăng cường; công tác giáo dục từng bước được nâng lên; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt; quốc phòng - anh ninh thường xuyên được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; năng lực lãnh đao, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ Đảng, chính quyền được nâng lên… Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã đã vinh dự được Thủ tướng Chính Phủ và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá tặng Bằng khen đơn vị có nhiều thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua chung sức xây dựng Nông thôn mới. Trong tổng số 20 chỉ tiêu chủ yếu có 17 chỉ tiêu hoàn thành và vượt mức. Giai đoạn 2015-2020, kinh tế xã hội có bước phát triển vững chắc và ổn định. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 17,6%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội (2,6%).  Tổng giá trị sản xuất đến năm 2020 ước đạt 324,9 tỷ đồng, gấp 1,63 lần so với năm 2015; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 48,1 triệu đồng, gấp 2,14 lần so với năm 2015, vượt 2,1 triệu đồng so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã cơ bản đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ thương mại. Tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đến năm 2020 ước đạt 117,629 tỷ đồng, tăng 58,635 tỷ đồng so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng sản xuất bình quân hằng năm đạt 14,8%, tăng 1,3% so với Nghị quyết đề ra.

 Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh luôn được xác định là mục tiêu, nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Đảng bộ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng uỷ thường xuyên làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, trước hết là cán bộ chủ chốt từ xã đến thôn thực sự vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo, quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ đảm bảo tính liên tục, kế thừa và phát triển; công tác rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025 định hướng nhiệm kỳ 2025 - 2030 và cử đi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để tiến tới chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo quy định. Thực hiện nghiêm Quyết định điều động cán bộ của BTV huyện uỷ Ngọc Lặc. Lãnh đạo thành công việc sáp nhập 6 chi bộ thôn và Quyết định thành lập 03 chi bộ mới sau khi sáp nhập, đồng thời quyết định công nhận cấp uỷ chi bộ mới và chỉ định các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ mới thành lập;

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã đã đề ra 25 chỉ tiêu. Trong đó, phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng; Số lượng doanh nghiệp thành lập mới đến năm 2025 là 18 doanh nghiệp. Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm đạt 12,5% trở lên. Phấn đấu xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2020 và đến năm 2025 có 2 thôn trở lên đạt thôn kiểu mẫu. Tổng số đảng viên mới kết nạp nhiệm kỳ 2020 - 2025: 15 đồng chí trở lên. Hằng năm Đảng bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có 85% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiêm vụ, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Công tác bầu cử tại Đại hội

Về dự và phát biểu tại đại hội, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Tuấn đã ghi nhận những những kết quả đã đạt được của đảng bộ xã Ngọc Liên trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đồng chí cũng định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm xã cần thực hiện trong nhiệm kỳ mới đó là xã cần phát huy lợi thế là xã có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, kể cả về nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, đặc biệt là phát triển nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao. Trong thời gian tới tập trung phát triển chăn nuôi. Đổi mới phương thức sản xuất, mở rộng hoạt động tổ chức hợp tác xã dịch vụ, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với xây dựng sản phẩm nông nghiệp sạch thương hiệu của xã. Quan tâm phát huy những lợi thế để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế. Trong đó, quan tâm đẩy mạnh việc tích tụ, tập trung đất đai để ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp gắn với thực hiện có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm. Quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án; Phải luôn “đồng hành” cùng doanh nghiệp với phương châm “thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của chính mình”. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới. Tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết, huy động sự vào cuộc tích cực, tự nguyện của hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân để xây dựng Ngọc Liên phát triển và bền vững, phấn đấu sớm đạt xã nông thôn mới nâng cao. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa gắn với nâng cao chất lượng các hoạt động lĩnh vực văn hóa xã hội. Chăm lo đến công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Ngọc Lặc lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Nguyễn Viết Võ vinh dự được bầu là Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Liên nhiệm kỳ 2020-2025.

<

Tin mới nhất

Đảng bộ xã đồng thịnh tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khoá XI, Khoá XII)(10/07/2020 9:05 SA)

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Lặc, khoá XXIII tổ chức hội nghị lần thứ 23(10/07/2020 9:01 SA)

Huyện đoàn Ngọc Lặc sơ kết 6 tháng đầu năm 2019(08/07/2020 3:33 CH)

Đảng bộ huyện Ngọc Lặc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa vi phạm(06/07/2020 10:48 SA)

HĐND huyện Ngọc Lặc làm tốt chức năng giám sát(06/07/2020 10:45 SA)

Hội nghị trực tuyến: Bồi dưỡng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ...(06/07/2020 10:31 SA)

Huyện Ngọc Lặc hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025(06/07/2020 10:14 SA)

°