Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
353 người đã bình chọn
860 người đang online

Thanh tra

100%

I. Tổ chức

1. Đồng chí : Trịnh Đình Lợi

Chức vụ: Phó Chánh thanh tra

SĐT: 0965.144.686

 II. Nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

°