Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
353 người đã bình chọn
527 người đang online

Văn hóa - Thông tin

100%

I. Tổ chức

1. Đồng chí : Phạm Đình Cường

Chức vụ: Trưởng phòng

SĐT: 0344.996.345

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin điện tử; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

°