Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
353 người đã bình chọn
563 người đang online

100%

I. Tổ chức

1. Đồng chí : Lê Thanh Nghị

Chức vụ: Giám đốc

SĐT: 0987.293.299

2. Đồng chí : Lê Văn Bảy

Chức vụ: Phó Giám đốc

SĐT: 0967.259.345

3. Đồng chí : Nguyễn Tiến Dũng

Chức vụ: Phó Giám đốc

SĐT: 0984.045.168

 II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình UBND huyện quy hoạch, kế hoạch về phát triển sự nghiệp truyền thanh- truyền hình của huyện và cơ sở trong 5 năm, 10 năm.

2. Thẩm định và trình UBND huyện xét duyệt quy hoạch, kế hoạch chương trình quốc gia của tỉnh và huyện về chương trình phủ sóng Đài quốc gia, Đài tỉnh, Đài huyện theo dự án.

3. Tổ chức tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của huyện theo định hướng của Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện và theo đúng luật báo chí quy định.

4. Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin chuyên ngành, tiến tới số hoá ngành phát thanh - truyền thanh của huyện.

5. Hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng, bảo vệ tài sản Đài huyện và Đài cơ sở theo đúng quy trình, quy phạm của ngành quy định.

6. Lập báo cáo về hiện trạng ngành phát thanh- truyền hình theo định kỳ; thu thập, quản lý lưu trữ tài liệu về sự nghiệp phát thanh - truyền hình của huyện 5 năm, 10 năm.

7. Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra phát triển sự nghiệp phát thanh- truyền hình trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

8. Chỉ đạo Đài cơ sở hoạt động theo đúng quy chế của ngành, nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền ở từng cấp. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa tuyên truyền đưa tin việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

9. Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp âm và tuyên truyền của đài 4 cấp nói chung và Đài huyện, Đài cơ sở nói riêng.

10. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện.

11. Quản lý cán bộ, viên chức Đài huyện, hướng dẫn và kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với đài xã, thị trấn. Tham gia cùng với đài tỉnh tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác Đài truyền thanh ở các xã, thị trấn theo hướng chuyên môn hoá.

12. Quản lý, sử dụng kinh phí tài sản của Đài theo quy định của UBND huyện và của pháp luật, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng; Thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo quy định.

13. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện phân công.

°