Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
361 người đã bình chọn
246 người đang online

100%

 

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XXIV, NHIỆM KỲ 2020-2025

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

 Phạm Tiến Dũng

 Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy

2

 Phạm Văn Thiết

 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

3

 Bùi Huy Toàn

 Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4

 Lê Xuân Hoàn

 Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

5

 Lê Bá Ngà

 Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

6

 Phạm Công Cúc

 Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc trung tâm chính trị huyện

7

 Phạm Thị Thu

 Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

8

 Cao Viết Trường

 Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

9

 Lê Văn Năm

 Ủy viên BTV, Trưởng Công an huyện

10

 Trần Xuân Trí

 Ủy viên BTV, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

11

 Lê Hùng Cường

  Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện
12   Phạm Văn Đạt  Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện

13

 Phạm Thị Lý

  Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện

14

 Phạm Văn Tùng

 Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

15

 Nguyễn Thị Thanh

 Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy

16

 Phạm Thanh Hà

 Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

17

 Phạm Trung Dũng

 Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy

18

Lê Văn Định

 Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

19

 Phan Thị Hà

 Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT

20

 Nguyễn Tài Toàn

 Huyện ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

21

 Đỗ Văn Chúc

 Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ

22

 Phạm Anh Tuấn

 Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng

23

 Đỗ Đức Ngọc

 Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch

24

 Phạm Thị Thu

 Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

25

 Vũ Văn Long

 Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

26

 Phạm Hoàng Dung

 Huyện ủy viên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện

27

 Lê Công Tâm

 Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn Ngọc Lặc

28

 Lê Thanh Hải

 Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Vân Am

29

 Phạm Thị Hằng

 Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Trung

30

 Hoàng Thiết Lâm

 Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Lam Sơn

31

 Hà Tiến Giang

 Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Cao Ngọc

32

 Trương Minh Đạt

 Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Kiên Thọ

33

 Phạm Bá Cường

 Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Cao Thịnh

34

 Lưu Đình Thường

 Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Nguyệt Ấn

35

 Phạm Tuấn Anh

 Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quang Trung

 

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY NHIỆM KỲ 2020 - 2025

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

 Phạm Tiến Dũng

 Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy

2

 Phạm Văn Thiết

 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

3

 Bùi Huy Toàn

 Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY NHIỆM KỲ 2020-2025

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

 Phạm Tiến Dũng

 Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy

2

 Phạm Văn Thiết

 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

3

 Bùi Huy Toàn

 Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4

 Lê Xuân Hoàn

 Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

5

 Lê Bá Ngà

 Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

6

 Phạm Công Cúc

 Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc trung tâm chính trị huyện

7

 Phạm Thị Thu

 Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

8

 Cao Viết Trường

 Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

9

 Lê Văn Năm

 Ủy viên BTV, Trưởng Công an huyện

10

 Trần Xuân Trí

 Ủy viên BTV, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

11

 Lê Hùng Cường

  Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện
 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC BAN ĐẢNG HUYỆN ỦY:

I. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

 Nguyễn Thị Thanh

 Chánh Văn phòng

0974.985.519

2

 Lê Mạnh Dũng

 Phó CVP

0917.221.187

Văn phòng Huyện ủy là bộ phận tham mưu, giúp việc trực tiếp Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Huyện, đặt dưới sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Huyện ủy.

1. Chức năng:

Văn phòng Huyện uỷ là cơ quan thuộc hệ thống các Ban Đảng của Huyện uỷ, có chức năng giúp Huyện uỷ, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ và Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của huyện uỷ; Đồng thời Văn phòng huyện uỷ là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo của huyện uỷ.

2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Huyện theo định kỳ, tuần, tháng, quý, năm, nhiệm kỳ cấp ủy và các kế hoạch giải quyết công việc đột xuất của cấp ủy trình Thường trực Huyện ủy phê duyệt triển khai thực hiện.

- Tổng hợp thông tin trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị, từ đó tham mưu giúp Ban thường vụ, Ban chấp hành ban hành văn bản chỉ đạo. Đồng thời hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị cơ sở.

- Chuẩn bị các loại văn bản phục vụ hội nghị Thường trực, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Huyện và phục vụ các chương trình làm việc của Bí thư, phó Bí thư Huyện ủy.

Giúp Thường trực, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện trong mối quan hệ công tác giữa Huyện ủy với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặ trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ chuyên môn về công tác văn thư, lưu trữ đối với Văn phòng cấp ủy của các cơ sở Đảng trực thuộc.

- Giúp Thường trực Huyện ủy tiếp dân và giải quyết đơn thư, kiến nghị cả tổ chức, công dân.

- Quản lý tài chính Đảng, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ quan Huyện ủy được đầu tư từ ngân sách Đảng; quản lý ngân sách Đảng chi cho hoạt động của các cơ sở Đảng trực thuộc theo quy định của Trung ương và Thành phố.

- Bảo đảm an ninh, trật tự nội vụ của cơ quan Huyện ủy.

- Thừa lệnh ký các văn bản chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy khi được Thường trực, Ban thường vụ, Thủ trưởng cơ quan Huyện ủy giao nhiệm vụ.

II. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN UỶ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

 Phạm Công Cúc

 Trưởng ban

0913.349.066

2

 Vũ Đình Do

 Phó Trưởng ban

0987.710.945

1. Chức năng:

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ, giúp Huyện uỷ chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ về công tác Tuyên giáo trên địa bàn Huyện.

2. Nhiệm vụ:

Tham mưu giúp Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và tổ chức nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Đảng. Chủ trì sự phối hợp giữa các đoàn thể chính tả xã hội, các đơn vị trong khối tư tưởng - văn’ hoá của Huyện để làm tốt các nội dung công tác nêu trên và nhiệm vụ chính trị của Huyện trong từng thời kỳ đến nhân dân để giúp mọi người hiểu và tự giác thực hiện.

Theo dõi, tổng hợp, nghiên cứu, phân tích tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở địa phương; kịp thời tham mưu, đề xuất với Huyện uỷ giải pháp đấu tranh chống tư tưởng sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Huyện góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, sự thống nhất cao trong Đảng. Trực tiếp chỉ đạo và quản lý hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong việc nắm bắt và tổng hợp, phân tích thông tin, báo cáo Thường trực Huyện uỷ và cơ quan chuyên môn cấp trên.

Giúp cấp ủy xây dựng, điều hành hoạt động của đội ngũ báo cáo viên từ Huyện đến cơ sở. Thực hiện đổi mới nội dung, hình thức học tập cho phù hợp với trình độ, yêu cầu của sự phát triển tới cán bộ, đảng viên.

- Tham mưu với Huyện uỷ trong việc định hướng tư tưởng cho các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo từ Huyện đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng về lĩnh vực văn hoá, văn nghệ và công tác khoa giáo.

- Sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ Huyện; phối hợp với các ngành chuyên môn trong việc nghiên cứu thẩm định các nội dung bên quan đến lịch sử của Đảng bộ Huyện và sự kiện lịch sử ở địa phương. Hướng dẫn các cơ sở trong việc biên soạn lịch sử truyền thống của ngành và đơn vị.

Tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá và cách mạng của địa phương trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

III. BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

BAN TỔ CHỨC HUYỆN UỶ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

 Lê Xuân Hoàn

 Trưởng ban

0949.424.666

2

 Phạm Thanh Hà

 Phó Trưởng ban

02373.608.595

1. Chức năng:  Ban Tổ chức Huyện uỷ là cơ quan tham mưu, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng về tổ chức và công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng của Huyện uỷ và Ban Thường vụ Huyện uỷ.

2. Nhiệm vụ:

- Giúp Huyện uỷ nghiên cứu, cụ thể hoá những chủ trương, nghị quyết của Thành uỷ và cấp trên về công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng về tổ chức, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; đề xuất, chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các nghị quyết, quyết định của Huyện uỷ và Ban Thường vụ Huyện uỷ về các mặt công tác nói trên.

- Chuẩn bị, hoặc thẩm định các vấn đề, đề án về tổ chức, cán bộ trước khi trình Huyện uỷ và Ban Thường vụ Huyện uỷ xem xét quyết định.

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các phòng, ban, ngành, đoàn thể Huyện và các Đảng uỷ (chi uỷ) trực thuộc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành uỷ, Huyện uỷ về công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng về tổ chức, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

- Tổ chức nghiên cứu, hoặc phối hợp cùng với các Ban, ngành, liên quan nghiên cứu xây dựng các chuyên đề về công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng về tổ chức, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ.

- Tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về việc xoá tên đảng viên và về vấn đề chính trị đối với cán bộ, đảng viên; thẩm tra xác minh và đề xuất cách giải quyết đối với đảng viên là cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý có vấn đề chính trị cần xem xét.

- Thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể được Ban Thường vụ Huyện uỷ uỷ nhiệm.

+ Giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng, theo dõi thực hiện quy chế làm việc của BCH và Ban Thường vụ Huyện uỷ.

+ Giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý biên chế cơ quan Đảng, đoàn thể Huyện; thực hiện các chính sách về cán bộ, thẩm định việc điều động, luân chuyển, tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ về công tác tại các Ban Đảng, đoàn thể Huyện và cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

+ Hướng dẫn thực hiện việc quản lý hồ sơ cán bộ, đảng viên và trực tiếp quản lý hồ sơ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý, hồ sơ đảng viên (mẫu 2) và phiếu đảng viên; giới thiệu sinh hoạt Đảng; thẩm định các loại hồ sơ về phát triển đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức, cấp phát, quản lý thẻ đảng viên, xoá tên khỏi danh sách đảng viên trình Ban Thường vụ Huyện uỷ quyết định và hồ sơ xét tặng huy hiệu Đảng, giải quyết những vấn đề về Đảng tịch theo quy định đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định.

+ Tổ chức thực hiện công tác thống kê cơ bản về tổ chức Đảng, đảng viên và công tác quản lý phân loại đảng viên hàng năm; theo dõi, tổng hợp và cùng các Ban xây dựng Đảng giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ hướng dẫn, thẩm định việc xét công nhận tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; đề nghị khen thưởng, biểu dương cán bộ, đảng viên, tổ chức CSĐ có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

+ Cùng với các phòng, ban, ngành, đoàn thể Huyện và các cấp uỷ trực thuộc xây dựng và quản lý quy hoạch cán bộ của Huyện.

+ Cùng với Trung tâm BDCT Huyện xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng về tổ chức, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng cho cấp uỷ cơ sở Đảng trực thuộc; đề xuất việc chọn cử cán bộ đi học và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ đi học.

IV. BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

 Phạm Thị Thu

 Trưởng ban

0914.312.202

2

 

   

1. Chức năng:  Ban Dân vận Huyện uỷ là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ, trực tiếp giúp Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác Dân vận, bao gồm cả công tác tôn giáo.- Nghiên cứu, cụ thể hoá những chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh uỷ về công tác dân vận, đề xuất, chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các kế hoạch công tác và văn bản chỉ đạo của Huyện uỷ Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác dân vận .

2. Nhiệm vụ:

- Theo dõi, hướng dẫn, kiêm tra các ngành, đoàn thể Huyện và các Tổ chức cơ sở Đảng thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện uỷ về công tác Dân vận .

- Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể Huyện theo dõi, nắm tình hình từ trong Đảng đến mọi đối tượng trong các tầng lớp nhân dân phục vụ công tác lãnh chỉ đạo của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện uỷ làm công tác xây dựng Đảng trong khối dân vận; nắm tình hình đội ngũ cán bộ trong khối và có trách nhiệm tham gia ý kiến trong việc tuyển chọn, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ của Đảng bộ khi cấp uỷ yêu cầu.

- Hướng dẫn nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ phương pháp công tác Dân vận cho Đảng uỷ và các tổ chức quần chúng ở cơ sở.

V. ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

 Lê Bá Ngà

 Chủ nhiệm

0915.678.880

2

 Phạm Trung Dũng

 Phó Chủ nhiệm Thường trực

0912.319.191

3

 Lê Thị Ngân

 Phó Chủ nhiệm

0986.700.348

1. Chức năng:  .

- Tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; cùng với các ban xây dựng đảng giúp cấp ủy tiến hành công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; tham gia ý kiến về công tác cán bộ; thực hiện những nhiệm vụ do Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Huyện ủy giao.

- Phối hợp với các Ban của Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy giúp ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi việc thực hiện Quy chế làm việc của Huyện ủy; kiến nghị với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy nhằm thực hiện đúng Quy chế đã đề ra; kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp trong từng thời kỳ.

- Xây dựng kế hoạch và bàn các biện pháp thực hiện đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết và các văn bản của Huyện ủy, UBND huyện trong cơ quan ƯBKT Huyện ủy.

  2. Nhiệm vụ:

- Giải quyết những công việc thuộc trách nhiệm và quyền hạn của UBKT được quy định trong Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy và Quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện công tác Kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Chỉ đạo nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đối với UBKT Đảng ủy cơ sở và các chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy.

  3. Quyền hạn:

- UBKT Huyện ủy được quyền yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên báo cáo tình hình, cung cấp tài liệu về những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát; được yêu cầu các tổ chức đảng có liên quan phối hợp hoạt động trong công tác kiểm tra, giám sát. Các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên phải nghiêm túc thực hiện yêu cầu của UBKT Huyện ủy.

Trong quá trình UBKT Huyện ủy tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng và đảng viên nếu thấy có vấn đề cần tham gia ý kiến thì trao đổi trực tiếp hoặc bằng văn bản với UBKT Huyện ủy, không được can thiệp hoặc gây khó khăn, trở ngại cho việc kiểm tra, giám sát. Khi báo Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy phải trình bày đầy đủ những ý kiến của tổ chức đảng và đảng viên về có liên quan, kể cả những ý kiến trái với ý kiến của UBKT Huyện ủy.

 - Thường trực UBKT Huyện ủy phân công ủy viên UBKT Huyện ủy dự các kỳ họp của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy bàn về công tác kiểm tra, giám sát, công tác xây dựng Đảng và các công tác liên quan. Các thành viên của UBKT Huyện ủy không phải là Huyện ủy viên được mời dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (trừ những hội nghị bàn nội bộ).

- UBKT Huyện ủy được cử các đồng chí ủy viên UBKT và cán bộ đến các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; dự các cuộc họp cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc Huyện ủy....bàn về công tác kiểm tra, giám sát hoặc công việc có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát.

- Trong quá trình kiểm tra, giám sát nếu phát hiện có những nghị quyết, quyết định hoặc những việc làm trái với Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và vi phạm phẩm chất, đạo đức của cán bộ đảng viên thì UBKT Huyện ủy được quyền yêu cầu ra quyết định hoặc đảng viên có việc làm sai trái đó đình chỉ những việc đang làm; đồng thời UBKT Huyện ủy thông báo hoặc báo cáo kịp thời với cấp có thẩm quyền giải quyết.

UBKT Huyện ủy được quyền ra kết luận về giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật.. ..theo đúng thẩm quyền được quy định trong Điều lệ Đảng và Hướng dẫn của Trung ương. UBKT Huyện ủy không xem xét, giải quyết những đơn tố cáo giấu tên, mạo tên, không có địa chỉ và những đơn tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền do Điều lệ Đảng quy định xem xét, kết luận hay tố cáo lại, nhưng không có thêm tài liệu chứng cứ mới, nội dung mới.

- Các tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành đầy đủ, kịp thời các kết luận, quyết định, thông báo thuộc thẩm quyền của UBKT Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

°