DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NGỌC LẶC NĂM 2023

Ngày 03/7/2023 UBND huyện Ngọc Lặc đã ban hành quyết định số 3074/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc năm 2023, nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Phê duyệt danh sách gồm 121 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc năm 2023 (Có danh sách kèm theo).

Danh sách kèm theo.pdf

Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023 có trách nhiệm:

1. Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2023 tại Điều 1 Quyết định này, đồng thời đăng tải Quyết định này trên Trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND huyện.

2. Tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức tiếp theo đảm bảo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Các thành viên Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo, các tổ chức và cá nhân có liên quan và những người có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Tải quyết định tại đây: Quyết định số 3074.pdf

Ban biên tập