ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại / Email

1

 Bùi Huy Toàn

 Chủ tịch UBND huyện

 DĐ: 0917.560.743

 toanbh.ngoclac@thanhhoa.gov.vn

2

  Lê Hùng Cường

  Phó Chủ tịch UBND huyện

 DĐ: 0949.130.368

 cuonglh.ngoclac@thanhhoa.gov.vn

3

 Phạm Văn Đạt

 Phó Chủ tịch UBND huyện

 DĐ: 0912.598.567

 datpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn

4

 Phạm Thị Lý  Phó Chủ tịch UBND huyện

DĐ: 0978.399.176

 lypt.ngoclac@thanhhoa.gov.vn

5

 Trần Xuân Trí

 Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

 DĐ: 0988.264.113

6

 Lê Văn Năm

 Trưởng Công an huyện

 DĐ: 0993.126.789

7

 Lê Văn Định

 Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường

 DĐ: 0985.869.667

 dinhlv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn

8

 Phan Thị Hà

 Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT

 DĐ: 0372.338.323

 haptkn.ngoclac@thanhhoa.gov.vn

9

 Phạm Anh Tuấn

 Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng

 DĐ: 0977.939.446

 tuanpa.ngoclac@thanhhoa.gov.vn

10

 Đỗ Đức Ngọc

 Trưởng phòng Tài chính vàKế hoạch

 DĐ: 0912.929.327

 ngocdd.ngoclac@thanhhoa.gov.vn

11

 Vũ Thị Hà

 Trưởng phòng Tư pháp

 DĐ: 0914.308.378

 havt.ngoclac@thanhhoa.gov.vn

12

 Phạm Đình Cường

 Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

 DĐ: 0869.836.678

 cuongpd.ngoclac@thanhhoa.gov.vn

13

 Đỗ Văn Chúc

 Trưởng phòng Nội vụ

 DĐ: 0941.414.864

 chucdv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn

14

 Quách Văn Thọ

 Trưởng phòng Lao động - TB&XH

 DĐ: 0947.617.678

 thoqv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn

15

 Trịnh Đình Lợi

 Phó Chánh thanh tra huyện

 DĐ: 0965.144.686

 loitd.ngoclac@thanhhoa.gov.vn

16

 Nguyễn Tài Toàn

 Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

 DĐ: 0912.608.986

 toannt.ngoclac@thanhhoa.gov.vn

17

 Phạm Văn Cấp

Trưởng phòng Dân tộc

 DĐ: 0814.284.369

 cappv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn

    18  Phạm Văn Tùng   Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

DĐ: 0865.225.386

 tungpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn

 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

(Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH153 ngày 19 tháng 6 năm 2015)

Điều 28. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện ngân sách huyện; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

6. Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện.

Điều 29. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện là người đứng đầu Ủy ban nhân dân huyện và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện;

2. Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp khuyết Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp xã; bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

3. Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn huyện;

4. Lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ huyện đến cơ sở, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính; chỉ đạo công tác cải cách hành chính và cải cách công vụ, công chức trong hệ thống hành chính nhà nước ở địa phương;

5. Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Đình chỉ việc thi hành văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để đề nghị Hội đồng nhân dân huyện bãi bỏ;

6. Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện hoặc người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện;

7. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

8. Tổ chức việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

9. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.