GIỚI THIỆU CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

STT

TÊN CƠ QUAN

STT

TÊN CƠ QUAN

1

 Văn phòng HĐND&UBND

7

 Phòng Tư pháp

2

 Kinh tế và Hạ tầng

8

 Phòng Nông nghiệp và PTNT 

3

 Phòng Tài chính và Kế hoạch

9

 Thanh tra huyện

4

 Phòng Giáo dục và Đào tạo

10

 Phòng Nội vụ

5

 Phòng Tài nguyên và Môi trường

11

 Phòng Dân tộc

6

 Phòng Lao động - TB&XH

12

 Phòng Văn hóa và Thông tin

 

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

STT

TÊN CƠ QUAN

1

 Trung tâm Văn hoá Thông tin, Thể thao và Du lịch

2

 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

3

 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng