Nông nghiệp & PTNT

I. Tổ chức

1. Đồng chí: Phan Thị Hà

Chức vụ: Trưởng phòng

SĐT: 0372.338.323

 2. Đồng chí: Lê Văn Thu

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

SĐT: 0948.317.363

 3. Đồng chí: Nguyễn Trọng Thành

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

SĐT: 0977.015.468

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn.