Quyết định về việc công bố công khai dự toán Thu ngân sách nhà nước, Chi ngân sách huyện, xã và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện của huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa năm 2018

Xem chi tiết nội dung Quyết định tại đây