Nội dung ôn tập trong xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và đào tạo năm 2020

Ngày 21/5/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt cấu trúc đề và nội dung ôn tập trong xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và đào tạo năm 2020

Xem nội dung chi tiết cấu trúc đề và nội dung ôn tập trong xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và đào tạo năm 2020 tại đây

Ban biên tập