Thông báo kết quả xét tuyển và danh sách người dự kiến trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc năm 2020

Ngày 02/6/2020, UBND huyện Ngọc Lặc ban hành Thông báo số 80/TB-UBND về kết quả xét tuyển và danh sách người dự kiến trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc năm 2020, cụ thể như sau:

Xem nội dung chi tiết Thông báo tại đây

Ban biên tập