Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc tổ chức gói bánh trưng và kéo co mừng xuân Kỷ Hợi 2019

°