Lễ hội văn hóa, du lịch Bàn bù huyện Ngọc Lặc năm 2019

°