Đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Ngọc Sơn và Kiên Thọ về Chương trình xây dựng Nông thôn mới

°