Lễ công bố xã Đồng Thịnh đạt chuẩn Nông thôn mới

°