Hội nghị quán triệt, triển khai, học tập Nghị quyết

°