Hội thi chính trị viên xã, thị trấn, đơn vị tự vệ giảng bài chính trị năm 2019

°