Hội nghị triển khai kế hoạch mở rộng địa giới hành chính Thị trấn Ngọc Lặc

°