Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra công tác rà soát, bổ sung cán bộ quản lý ở một số địa phương

°