Ban chỉ đạo tổng điều tra Dan số và Nhà ở huyện năm 2019 đi kiểm tra tiến độ thực hiện tại Phùng giáo

°