Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa 1 năm 2019

°