Hội người mù huyện Ngọc Lặc tổ chức đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2019 - 2024

°