Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp

°