UBND huyện họp khẩn triển khai các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lơn châu Phi

°