Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2016 2021

°