Nhọc nhằn công tác bàn giao Hợp tác xã điện tại Ngọc Lặc

°