Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Danh mục Nghị quyết ban hành tại kỳ họp thứ nhất

Đăng ngày 06 - 07 - 2021
100%

Ngày 29/6/2021, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Kỳ họp đã thông qua 12 nghị quyết, như sau:

1. Nghị quyết  về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND huyện Ngọc Lặc khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

2. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Lặc khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026

3. Nghị quyết về việc phê chuẩn cơ cấu, số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Lặc khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026

4. Nghị quyết Về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban HĐND huyện Ngọc Lặc, nhiệm kỳ 2021 - 2026

5. Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026 

6. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Ngọc Lặc khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026

7. Nghị quyết Về việc phê chuẩn kết quả bầu các Ủy viên UBND huyện Ngọc Lặc khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

8. Về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Ngọc Lặc, nhiệm kỳ 2021 - 2026

9. Nghị quyết phê duyệt Quyết toán Thu ngân sách Nhà nước, Chi ngân sách huyện, xã năm 2020

10. Nghị quyết phê duyệt Đề án chuyển đổi số huyện Ngọc Lặc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

11. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

12. Nghị quyết phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021

<

Tin mới nhất

Danh mục Nghị quyết ban hành tại kỳ họp thứ nhất(06/07/2021 2:31 CH)

°