Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Danh mục tài liệu Kỳ họp thứ 2 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện Ngọc Lặc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 19 - 08 - 2021
100%

1. Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 2 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện

2. Tờ trình giải thể phòng Y tế thuộc UBND huyện, chuyển giao chức năng tham mưu, quản lý Nhà nước về lĩnh vực y tế cho Văn phòng HĐND&UBND huyện Ngọc Lặc

3. Tờ trình về việc đề nghị Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Lặc khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026

4. Tờ trình về việc đề nghị Ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Lặc khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026

5. Dự thảo Nghị quyết giải thể phòng Y tế thuộc UBND huyện, chuyển giao chức năng tham mưu, quản lý Nhà nước về lĩnh vực y tế cho Văn phòng HĐND&UBND huyện Ngọc Lặc

6. Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Lặc khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026

7. Dự thảo Nghị quyết Ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Lặc khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026

8. Đề án giải thể phòng Y tế thuộc UBND huyện, chuyển giao chức năng tham mưu, quản lý Nhà nước về lĩnh vực y tế cho Văn phòng HĐND&UBND huyện Ngọc Lặc

9. Tờ trình về việc xin phê duyệt Đề án bảo tồn, phát triển nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2021-2025 

10. Đề án bảo tồn, phát triển nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2021-2025

11. Tờ trình về việc xin chủ trương bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng Dự án: Nâng cấp tuyến đường từ xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc đi thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định

12. Tờ trình về việc chủ trương đầu tư xây dựng giai đoạn I, Công trình: Hệ thống đường giao thông dân sinh kết hợp hỗ trợ phát triển cụm dự án Xuân Thiện trên địa bàn huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

13. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện

14. Tờ trình về việc xin chủ trương bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng Dự án: Nâng cấp tuyến đường từ xã Quang Trung - Ngọc Liên - Ngọc Sơn - Ngọc Trung - Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc đi xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân

15. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện

16. Dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện

<

Tin mới nhất

Danh mục tài liệu Kỳ họp thứ 2 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện Ngọc Lặc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026(19/08/2021 8:56 SA)

Danh mục tài liệu kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026(15/06/2021 10:22 SA)

°