Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
353 người đã bình chọn
522 người đang online

Dân tộc

100%

I. Tổ chức

1. Đồng chí: Phạm Văn Cấp

Chức vụ: Trưởng phòng

SĐT: 0814.284.369

2. Đồng chí : Phạm Văn Rụ

Chức vụ: Chuyên viên

SĐT: 0963.475.468

3. Đồng chí : Trịnh Bích Diệp

Chức vụ: Chuyên viên

SĐT: 0973.185.429

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

°