Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
353 người đã bình chọn
531 người đang online

Lao động - Thương binh & Xã hội

100%

I. Tổ chức

1. Đồng chí : Quách Văn Thọ

Chức vụ: Trưởng phòng

SĐT: 0945.569.379

2. Đồng chí : Lê Văn Dũng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

SĐT: 0987.305.268

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; giáo dục nghề nghiệp; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

°