Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

 

 LayYKien

 

Danh sách văn bản dự thảo trong hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết

Danh sách văn bản dự thảo hết hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết
Trưng cầu ý kiến nhân dân 30/08/2019 Chi tiết
244/BBT-VP 30/11/2015 Chi tiết
°