Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
361 người đã bình chọn
1270 người đang online

Hội Nông dân

100%

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

 Vũ Văn Long

 Chủ tịch

0914.642.167

2

 Nguyễn Thị Lan Anh

Phó Chủ tịch

0812.888.123

Chức năng nhiệm vụ:

1.Chức năng :

- Hội nông dân huyện Ngọc Lặc là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp Nông dân có hai chức năng chủ yếu là đại diện giai cấp Nông dân và tổ chức phong trào Nông dân, tham mưu trực tiếp cho cấp Uỷ Đảng, chính quyền địa phương về công tác Hội và phong trào Nông dân huyện Ngọc Lặc, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước đưa đến Nông dân.

 Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật nhà nước ở nông thôn, pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

 Phản ánh tâm tư nguyện vọng của Nông dân đến với Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện đường lối, chính sách pháp luật, pháp lệnh dân chủ, tham gia xây dựng đường lối, chính sách pháp luật; đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Thực hiện chức năng đại diện giai cấp Nông dân, phát huy vai trò làm chủ của giai cấp Nông dân trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội ở nông thôn, đảm bảo cho chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước không những luôn sát với thực tế, hợp với Nông dân mà còn thực hiện nghiêm túc pháp lệnh dân chủ đi đôi với kỷ cương. Thực hiện chức năng tổ chức các phong trào Nông dân, phát huy vai trò làm chỗ dựa cho nhà nước trong việc thực hiện các chương trình, mục tiêu kinh tế - xã hội ở nông thôn. 

Hội Nông dân huyện Ngọc Lặc chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Huyện uỷ Ngọc Lặc, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn: 

Lãnh đạo, chỉ đạo Hội nông dân các xã, Thị trấn, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu biết về chủ trường đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, Chỉ thị của Hội.

Nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hoá và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của hội cấp trên, của huyện Ngọc Lặc đến các cơ sở Hội và hội viên nông dân. Các cấp hội là thành viên tích cực tham gia hoạch định và thực hiện chính sách, pháp luật chương trình phát triển kinh tế - xã hội của nhà nước ở nông thôn, tham gia xây dựng kinh tế hợp tác, hợp tác xã tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ Nông dân và vận động Nông dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc.

Tập hợp đông đảo Nông dân vào tổ chức Hội, nâng cao số lượng và chất lượng Hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chủ trương của đảng, chính sách pháp luật nhà nước có liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn, tham gia xây dựng và thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở, bảo về quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên Nông dân. Tăng cường công tác hoà giải, gạt bỏ những định kiến, mâu thuẫn giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ Nông dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, chống quan liêu, tham nhũng, mất dân chủ và các tệ nạn xã hội.

Các cấp hội có chính kiến, chủ động đề xuất với cấp uỷ, chính quyền cùng cấp những chủ trương, biện pháp đáp ứng yêu đòi hỏi chính đáng của nông dân.

Quản lý tài sản, tài chính, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, công chức trong cơ quan. Giữ mối quan hệ công tác thường xuyên với các cơ quan trong huyện và tỉnh.

 

°