Ủy ban MTTQ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Phạm Thị Thu

Chủ tịch

0914.312.202

2

Nguyễn Việt Hùng

Phó Chủ tịch

0975.514.577

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan:

 

QUY ĐỊNH

Về Tổ chức, hoạt động của cơ quan và

chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức thuộc cơ quan

Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam huyện Ngọc Lặc

__________________

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 15/6/1999 và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ VII thông qua;

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26/02/1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29/4/2003;

Căn cứ Nghị định 71/1998/NĐ – CP ngày 9/8/1998 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

Để tăng cường công tác tổ chức, hoạt động của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và cán bộ, công chức trong cơ quan có hiệu quả, bảo đảm đúng nguyên tắc và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Mặt trận hàng năm và nhiệm kỳ do Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện đề ra. Ban Thường trực (BTT) Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Lặc ban hành Quy định về Tổ chức, hoạt động của cơ quan và chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Lặc.

Điều 1. Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện gồm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Bộ phận giúp việc của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Lặc gồm có: 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 01 Ủy viên Thường trực.

Điều 2. Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện có chức năng, nhiệm vụ như sau:

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện:

- BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện bầu ra, có nhiệm vụ tổ  chức thực hiện nghị quyết, chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Ủy ban MTTQVN huyện và các chủ trương công tác của Ủy ban MTTQVN cấp trên; các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND và quyết định của UBND có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy, có trách nhiện tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; quan hệ phối hợp với cấp ủy cơ sở để giải quyết những công việc liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trong huyện.

- Thường xuyên tiếp thu, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy Đảng, Chính quyền, BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh. Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện góp ý kiến, kiến nghị với cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương về thực hiện các chính sách, pháp luật tại địa phương.Giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức Nhà nước.

- BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thường xuyên giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với cơ quan Nhà nước, các tổ chức thành viên. Xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động trên từng lĩnh vực, từng mặt công tác cụ thể với cơ quan Nhà nước và các tổ chức thành viên trên cơ sở quy định của Luật MTTQ Việt Nam và Điều lệ MTTQ Việt Nam.

- Chuẩn bị nội dung, các điều kiện cần thiết để tổ chức và chủ trì các kỳ họp của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; hướng dẫn và tạo điều kiện cho hoạt động của các tổ chức tư vấn, cộng tác viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp mình.

- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trong huyện theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt nam. Xét, quyết định khen thưởng những tổ chức, tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận từng đợt, hàng năm hoặc trong từng lĩnh vực công tác Mặt trận.

- Tổ chức quản lý, điều hành bộ máy giúp việc của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; xây dựng và ban hành Quy chế, Nội quy quản lý của cơ quan để thực hiện Quy chế Dân chủ trong cơ quan Nhà nước.

 2. Bộ phận giúp việc của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện:               

 Bộ phận giúp việc của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện  do BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trực tiếp quản lý và điều hành. Thực hiện chức năng làm tham mưu, tổng hợp và phục vụ thông qua các nhiệm vụ cụ thể sau :

- Tiếp nhận các loại công văn đến, dự thảo và trình ký các loại công văn đi, cập nhật vào sổ sách và lưu trữ các loại văn bản theo đúng quy định của Nhà nước.

- Tổng hợp toàn bộ tình hình, số liệu liên quan đến hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện theo chỉ đạo của BTT trên cơ sở đó tham mưu cho BTT những vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình đã được BTT phân công.

-  Chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm toàn bộ tài sản, phương tiện, máy móc thiết bị và các vật dụng khác được Nhà nước giao cho cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện quản lý, sử dụng và do chính cơ quan mua sắm trang bị hoặc được tặng cho.

- Tổ chức tốt việc phục vụ công tác điều hành, quản lý, chỉ đạo giao dịch của BTT như đánh máy, in ấn, đảm bảo phương tiện đi công tác, tiếp dân, phục vụ các điều kiện để chuẩn bị các hội nghị, phục vụ việc ăn, nghỉ của khách đến liên hệ công tác…

-  Giúp BTT chỉ đạo xây dựng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện có nếp sống văn hoá, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ quan, lao động có kỷ luật và hiệu quả.

- Tổ chức thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc trong việc tiếp xúc với nhân