Quyết định về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Ngọc Lặc

Ngày 03/03/2017, UBND huyện Ngọc Lặc ban hành Quyết định số 423/QĐ-UBND về việc Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Ngọc Lặc, và công văn số 225/UBND-TNMT về việc công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Ngọc Lặc.

Click vào đây để xem nội dung Quyết định và Công văn.