Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Ngọc Lặc

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1586/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Ngọc Lặc

Xem nội dung chi tiết Quyết định tại đây

Ban biên tập