Niêm yết, công khai các báo cáo chính sách an toàn thuộc dự án sửa chữa, nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ

Xem nội dung chi tiết các báo cáo cụ thể dưới đây:

1. Báo cáo đánh giá tác động môi trường - xã hội (ESIA)

2. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

3. Báo cáo đánh giá tác động xã hội (SA).doc

4. Báo cáo kế hoạch hành động tái định cư (RAP)

5. Báo cáo kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP)

6. DRSIP Khung chính sách quản lý môi trường và xã hội ESMF

7. DRSIP Khung chính sách tái định cư RPF_final_Viet

8. Khung chính sách dân tộc thiểu số EMPF_Final_Viet

9. Phụ lục báo cáo  đánh giá tác động môi trường xã hội (ESIA)

10. Phụ lục báo cáo đánh giá tác động xã hội (SA)

Ban biên tập