Tuyển dụng Viên chức ngành giáo dục năm 2020

Ngày 14/02/2020, UBND huyện Ngọc Lặc ban hành Thông báo số 23/TB-UBND về việc tuyển dụng Viên chức ngành Giáo dục và đào tạo năm 2020

Xem chi tiết nội dung Thông báo tại đây

Ban biên tập