Thông báo kết quả xét hồ sơ (vòng 1) trong xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc năm 2020

Ngày 14/5/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc ban hành Thông báo số 73/TB-HĐXT về kết quả xét hồ sơ (vòng 1) trong xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc năm 2020.

Xem nội dung chi tiết Thông báo tại đây

Ban biên tập