Quyết định tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo

Ngày 30/6/2020, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc ban hành Quyết định số 2840/QĐ-UBND về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo.

Xem chi tiết nội dung Quyết định và Danh sách tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tại đây

Ban biên tập