Huyện Ngọc Lặc: Giảm 5.855 hộ nghèo trong giai đoạn 2016 - 2020

Công tác giảm nghèo của huyện trong giai đoạn 2016 - 2020 có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong thực hiện công tác giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới. Từ 2016-2020, toàn huyện đã giảm được 5.855 hộ nghèo (từ 6.225 hộ xuống còn 370 hộ). Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 3,44%.

Đạt được kết quả như vậy các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và UBND các xã, thị trấn đã đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo chung, gồm các chính sách cơ bản như: Đầu tư từ chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 là gần  66,3 tỷ đồng; nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã, thôn đặc biệt khó khăn gần 22,3 tỷ đồng. Trong gia đoạn trên đã đầu tư gần 800,3 tỷ đồng cho:  Chương trình vốn tín dụng đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xuất khẩu lao động; Ưu đãi tín dụng giải quyết việc làm; Hỗ trợ cấp thẻ Bảo hiểm y tế, nhà ở; Tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ....

Sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời, năng động, sáng tạo giữa các cấp, các ngành luôn dựa trên tinh thần trách nhiệm cao trong triển khai tổ chức thực hiện; cơ quan thường trực phát huy vai trò tham mưu, chủ động, hướng dẫn quá trình tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; các tổ chức chính trị vào cuộc tích cực, hiệu quả, hăng hái tham gia đóng góp, ủng hộ nguồn lực; nhân dân các dân tộc đồng tình hưởng ứng đã tác động tích cực đến hiệu quả của chương trình. Các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, công tác giảm nghèo đã thực sự đi vào cuộc sống của người dân và được nhân dân phấn khởi đón nhận và tham gia ủng hộ. Nhận thức trong nhân dân, người nghèo tiếp tục có chuyển biến mạnh dẫn đến chuyển đổi hành vi để tự vươn lên thoát nghèo và phấn đấu làm giàu chính đáng. Nhiều dự án, chính sách giảm nghèo được thực hiện đồng bộ và phù hợp đã có tác động hỗ trợ mạnh mẽ giúp nhiều hộ nghèo nhanh chóng thoát nghèo.

Để đảm bảo giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần hoàn thành mục tiêu phấn đấu trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025  đề ra.

Trong giai đọa 2021 -2025 cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, ưu tiên các đối tượng nghèo thôn đặc biệt khó khăn, đối tượng nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác giảm nghèo trên huyện. Thực hiện đồng bộ các chính sách đảm bảo an sinh xã hội để giảm nghèo bền vững. Công tác giảm nghèo phải được đặt trong Chương trình tổng thể phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện, xã, thôn và từng hộ gia đình. Việc thực hiện công tác giảm nghèo phải được kết hợp một cách chặt chẽ, đồng bộ giữa việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên từng địa bàn dân cư của từng thôn, xã. Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, tăng giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích. Kiện toàn và mở rộng quy mô hoạt động HTX dịch vụ nông nghiệp; vận động nhân dân phát triển quy mô chăn nuôi gia trại, trang trại. Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, của cộng đồng xã hội và của chính bản thân người nghèo, hộ nghèo. Tập trung hỗ trợ chăm lo để từng bước cải thiện và nâng dần điều kiện sống, mức sống và chất lượng cuộc sống của các hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo, tăng cường giải pháp chống tái nghèo. Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành Chương trình giảm nghèo ở các xã trong giai đoạn 2021-2025, thực hiện các cơ chế chính sách cụ thể, phân công tránh nhiệm rõ ràng cho các phòng, ban, ngành các xã, thị trấn tăng cường vai trò tham gia của các đoàn thể chính trị xã hội trên toàn xã hội. Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền hạn chế tư tưởng trông chờ ỷ lại, mong muốn thuộc diện hộ nghèo để thụ hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá trên tinh thần công khai, dân chủ trong các hoạt động giảm nghèo. Bên cạnh đó, tập trung củng cố, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo và các thành viên trong ban phụ trách các, xã, thôn, phố đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Phấn đấu Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân: 2,3% năm (theo chuẩn mới giai đoạn 2021-2025).

Tiến Minh