Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 tại xã Thạch Lập

°