Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đồng chí Chủ tịch UBND Ngọc Lặc làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Dịch vụ và chăn nuôi NewHope Thanh Hóa

°