Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Bước đầu đưa dự án trồng vải thiều không hạt vào sản xuất

°