Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Công ty TNHH MTV sông Chu nhi nhánh thủy lợi Ngọc Lặc chủ động cung cấp nước tưới cho vụ thu mùa năm 2019

°