Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện thăm các mô hình SXKD và các công trình XDCB tại Ngọc Sơn

°