Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Huyện Ngọc Lặc đạt 40% công tác điều tra thực trạng KT XH của 53 DTTS năm 2019

°