Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Xã Kiên Thọ thực hiện tốt tiêu chí số 5 và 14 trong các tiêu chí xây dựng NTM

°